Open the menu

 

Allmänna villkor Hunkemöller International B.V.
                   

                   
Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagets identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt vid leverans av produkter
Artikel 7 - Kostnader i samband med upphävande
Artikel 8 - Uteslutning ångerrätt
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och utförande
Artikel 12 - Betalning
Artikel 13 - Klagomål
Artikel 14 - Användning av personuppgifter
Artikel 15 - Tvister


Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor avses med:
1.Hunkemöller International B.V. (härefter även kallad ”Hunkemöller”): den juridiska person som på distans erbjuder produkter till konsumenter,

2. Konsument: (härefter även kallad ”du”) den fysiska person som inte agerar i utövande av yrke eller företag och som ingår ett distansavtal med Hunkemöller,

3. Distansavtal: ett avtal för vilket inom ramen för ett av Hunkemöller organiserat system för distansförsäljning av produkter, till och med ingående av avtalet, uteslutande en eller flera tekniker för kommunikation på distans används,

4. Teknik för kommunikation på distans: medel som kan användas för ingående av avtal, utan att du och Hunkemöller samtidigt befinner er i samma rum,

5. Ångerfrist: den tidsperiod varunder du kan använda dig av din ångerrätt,

6. Ångerrätt: möjligheten för dig att inom ångerfristen säga upp distansavtalet,

7. Dag: kalenderdag,

8. Utökad transaktion: ett distansavtal med avseende på en serie produkter vars leverans- och/eller inköpsskyldighet är spridda under en tid,

9. Varaktigt medium: varje medel som du eller Hunkemöller ställer till förfogande för att spara information som är riktad till dig personligen, på ett sätt som möjliggör åtkomst i framtiden och oförändrad reproduktion av sparad information.


Artikel 2 – Företagets identitet

Företagets namn: Hunkemöller International B.V.
Agerande under namnet/namnen:
Hunkemöller International B.V.

Företagets adress: 
Liebergerweg 28
1221 JS Hilversum
Nederländerna

Telefonnummer:  +31 35 646 5412 

Kan nås:
Måndag t.o.m. fredag kl. 09.00 till 20.00

E-postadress: klantenservice@hunkemoller.com


KvK-nummer (nederländska Handelskammaren):  64665054
Momsregistreringsnummer:  NL 85.00.30.19 B01


Artikel 3 – Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från Hunkemöller och för varje distansavtal som upprättas mellan Hunkemöller och dig. Om du är yngre än 18 år måste dina föräldrar/förmyndare samtycka till inköpet.
2. Innan distansavtalet ingås ställs texten i dessa allmänna villkor till ditt förfogande på Hunkemöllers webbplats.
3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan, oavsett föregående punkt och innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor ställas till ditt förfogande via elektronisk väg på ett sådant sätt att du enkelt kan spara dem på ett varaktigt medium. Om detta av rimlig anledning inte är möjligt ska, innan distansavtalet ingås, anges hur du på elektronisk väg kan ta del av dessa allmänna villkor och att dessa på din begäran ska skickas till dig kostnadsfritt via elektronisk väg eller på annat sätt.
4. Hunkemöller förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor, varvid de nya allmänna villkoren inte gäller för redan ingångna avtal och inte gäller förrän efter publicering av Hunkemöller på denna webbplats.


Artikel 4 – Erbjudandet

1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid, eller är förknippat med villkor, anges det uttryckligen i erbjudandet. För alla erbjudanden gäller det uttryckliga villkoret att varorna endast levereras så länge lagret räcker.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och noggrann beskrivning av produkterna som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att du ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Eftersom Hunkemöller använder sig av bilder ger dessa en verklighetstrogen återgivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för Hunkemöller.
3. Varje erbjudande innehåller informationen som följer härefter, så att det är tydligt för dig vilka rättigheter och förpliktelser som gäller för dig om du väljer att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt: • priset inklusive skatter, • eventuella leveranskostnader, • sättet som avtalet ska ingås på och vilka handlingar som är nödvändiga för detta, • huruvida ångerrätten gäller eller inte, • hur betalningen, leveransen och genomförandet av avtalet ska äga rum, • tidsfristen för accepterande av erbjudandet, eller tidsperioden inom vilken betalningen ska äga rum, • om avtalet arkiveras efter ingåendet, på vilket sätt du kan få åtkomst till det, • på vilket sätt som du innan avtalet ingås kan få information om oönskade handlingar från din sida, samt på vilket sätt du kan återställa dessa handlingar innan avtalet ingås,


Artikel 5 – Avtalet

1. Avtalet upprättas, med förbehåll för det som fastställts i punkt 4, i det ögonblick som du accepterar erbjudandet och uppfyller de därtill fastställda villkoren.
2. Om du har accepterat erbjudandet på elektronisk väg bekräftar Hunkemöller omedelbart på elektronisk väg att accepterandet av erbjudandet tagits emot.
3. Om avtalet upprättas elektroniskt vidtar Hunkemöller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av data och säkerställer en säker webbmiljö. Om du betalar elektroniskt ska Hunkemöller vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.
4. Hunkemöller ska till produkten bifoga följande information för din kännedom, så att den på enkelt och tillgängligt sätt kan kommas åt på Hunkemöllers webbplats och sparas på ett varaktigt medium a. Hunkemöllers e-postadress, adress och kontaktuppgifter dit du kan vända dig med klagomål, b. villkoren för och sättet på vilket du kan använda dig av ångerrätten eller tydlig information om uteslutning av ångerrätten, c. information om befintlig service efter inköp och garantier, d. uppgifterna i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida Hunkemöller inte redan har gett dig dessa uppgifter före upprättandet av avtalet,
5. Om Hunkemöller har förpliktigat sig till att leverera en serie av produkter eller tjänster gäller bestämmelsen i föregående punkt endast för den första leveransen.


Artikel 6 – Ångerrätt vid leverans av produkter

Du har rätten att inom en tidsperiod på 14 dagar upphäva avtalet utan att uppge en anledning.

Ångerrättsperioden löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, tar den sista varan i fysisk besittning. För att kunna utnyttja ångerrätten måste du informera oss (Hunkemöller International B.V. Liebergerweg 28, 1221 JS Hilversum, Nederländerna, Telefonnummer: +31 35 646 5412, E-post: klantenservice@hunkemoller.com ) via en entydig förklaring (t.ex. skriftligt per post, fax eller e-post) om ditt beslut att upphäva avtalet.

Du kan för detta ändamål använda den bifogade ångerblanketten men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla villkoret om ångerrättsperioden räcker det att du skickar ditt meddelande beträffande utnyttjande av ångerrätten innan ångerrättsperioden har löpt ut.

Följder av upphävande Om du upphäver avtalet får du alla betalningar som du gjort fram till den tidpunkten, inklusive leveranskostnader (med undantag av eventuella extra kostnader till följd av ditt val av ett annat leveranssätt än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), omedelbart och i varje fall inte senare än 14 dagar efter att vi informerats om ditt beslut att upphäva avtalet, tillbaka av oss.

Vi betalar dig tillbaka med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen samtyckt till något annat, i varje fall kommer du inte att debiteras några kostnader för en sådan återbetalning. Vi får vänta med återbetalning tills vi har tagit emot de returnerade varorna, eller tills du visat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste omedelbart, eller i varje fall inte senare än 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att upphäva avtalet, skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss. Du är i tid om du skickar tillbaka varorna innan tidsperoden på 14 dagar löpt ut. Vi kommer att stå för kostnaderna för returnering av varorna.

Du är endast ansvarig för den värdeminskning av varorna som uppstått till följd av användning av varorna som är mer omfattande än nödvändigt för att kunna fastställa av vilken typ varorna är och vilka egenskaper och funktioner de har.

Ångerrätten gäller inte med avseende på följande avtal:
• Avtal för leverans av saker som tillverkats enligt specifikationer från konsumenten, som inte är förtillverkade och som tillverkas på grundval   
  av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en specifik person.
• Avtal om leverans av saker som inte lämpar sig för retur på grund av hälsoskydd eller hygien och vars
  försegling är bruten efter leverans.

 


Bilaga I: Ångerblankett

(fyll endast i och returnera denna blankett om du vill upphäva avtalet)

Till:
Hunkemöller International B.V.
Liebergerweg 28
1221 JS Hilversum
Nederländerna

E-postadress: klantenservice@hunkemoller.com


Jag/Vi* meddelar er härmed att jag/vi* upphäver vårt avtal beträffande

försäljningen av följande produkter: [beteckning produkt]*


leveransen av följande digitala innehåll: [beteckning digitalt innehåll]*


utförandet av följande tjänst: [beteckning tjänst]*


Beställd den*/mottagen den*                [datum beställning av tjänster eller mottagande av produkter]

 

Konsumentens/konsumenternas namn


Konsumentens/konsumenternas adress

 

 Underskrift konsument(er) (endast om denna blankett lämnas in i pappersform)

 

*Stryk över det som inte gäller eller fyll i det som gäller.
** Utskriftsversion
Artikel 7 – Kostnader i samband med upphävande

1. Om du utnyttjar ångerrätten kommer du som mest att få stå för returkostnaderna.
2. Om du har betalt ett belopp kommer Hunkemöller att återbetala det så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter returen av ångerblanketten.


Artikel 8 – Uteslutning ångerrätt

1. Om ångerrätten inte gäller för dig ska Hunkemöller tydligt informera om detta i erbjudandet, i varje fall innan avtalet ingås.


Artikel 9 – Priset

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna för de erbjudna produkterna inte att höjas, bortsett från prisändringar på grund av ändringar i momssatser.
2. Prishöjningar inom 3 månaderna efter upprättandet av avtalet är endast tillåtna om de är en följd av lagstiftning eller lagbestämmelser.
3. Priserna som nämns i produkterbjudandet är inklusive moms.


Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

1. Hunkemöller garanterar att produkterna uppfyller avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och befintliga lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter på det datum då avtalet upprättades.
2. En av Hunkemöller, tillverkare eller importör som garanti erbjuden överenskommelse påverkar inte de rättigheter och förpliktelser som du med avseende på bristande efterlevnad av Hunkemöllers förpliktelser kan kräva av Hunkemöller enligt lagen och/eller distansavtalet.


Artikel 11 – Leverans och utförande

1. Hunkemöller ska iaktta största möjliga aktsamhet vid mottagandet och genomförandet av beställningen av produkter.
2. Som destination för leveransen gäller den adress som du tillhandahållit Hunkemöller.
3. Med beaktande av vad som angetts om detta i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska Hunkemöller genomföra accepterade beställningar med skyndsamhet dock senast inom 30 dagar. Om leveransen blir försenad, eller om beställningen inte eller endast delvis kan genomföras, blir du underrättad om detta senast 30 dagar efter att du gjort beställningen. Du har i så fall rätten att upphäva avtalet utan kostnader.
4. I fall av upphävande enligt föregående punkt ska Hunkemöller så snabbt som möjligt återbetala det belopp som du betalt, dock senast inom 30 dagar efter upphävandet.
5. Hunkemöller har ansvaret för risken för skador på och/eller förlust av produkter fram till den tidpunkt då beställningen levereras till dig.


Artikel 12 – Betalning

1. Såvida inget annat har avtalats ska de belopp som du är skyldig att betala först betalas via kreditkort eller banköverföring online innan beställningen accepteras av Hunkemöller.
2. Du är förpliktigad att omedelbart meddela Hunkemöller om felaktigheter i tillhandahållna eller angivna betalningsuppgifter.


Artikel 13 – Klagomål

1. Hunkemöller förfogar över en tillräckligt offentliggjord klagomålsprocedur och behandlar klagomål enligt denna klagomålsprocedur, såsom anges på webbplatsen.
2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste skyndsamt, med fullständig och tydlig beskrivning skickas till Hunkemöller per e-post eller skriftligt, efter att du har konstaterat bristerna. Kontaktuppgifterna står angivna på webbplatsen och under artikel 2 i dessa allmänna villkor.
3. De klagomål som lämnas in hos klantenservice@hunkemoller.com besvaras så snabbt som möjligt dock senast inom en tidsperiod på 14 dagar från och med datum för mottagande. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre hanteringstid kommer Hunkemöller att inom tidsperioden på 14 dagar svara med en kvittens om mottagande och en indikation om när du kan förvänta dig ett mer utförligt svar.


Artikel 14 – Användning av personuppgifter

1. Hunkemöller ska uteslutande använda de personuppgifter, som du tillhandahållit i samband med transaktionen, i syfte att genomföra av avtalet. Hunkemöller ska inte, bortsett från med ditt uttryckliga godkännande, använda dessa uppgifter i andra kommersiella syften än för det ändamål som fastställts ovan eller för att göra jämförbara erbjudanden.


Artikel 15 – Tvister

1. . Avtal Hunkemöller  och som dessa allmänna villkor gäller uteslutande omfattas enligt nederländsk lag med undantag av Wien Sales Konventionen (CISG). Eventuella tvister kommer att bedömas av behörig nationell domstol i Amsterdam, Nederländerna.

 

 

.   Allmänna villkor Hunkemöller Membercard


A. Definitioner

De härefter med en versal angivna begreppen har följande betydelse:

Hunkemöller:

det privata aktiebolaget Hunkemöller   International Liebergerweg 28, i (1221 JS) Hilversum, Nederländerna,

Membercard:

kortet som Hunkemöller tillhandahåller i   samband med Membercard-programmet,

Hunkemöller Member:

innehavaren av ett Membercard,

Membercard-program:

det av Hunkemöller utvecklade lojalitetsprogrammet   där Hunkemöllers kunder med bland annat hjälp av ett Membercard kan spara   till en rabatt,

Membercard-kundservice:

till stöd för Membercard

 

Butik(er):

Programinriktad kundservice, filialer och   webbshop för Hunkemöller i Belgien, Danmark, Tyskland, England, Finland,   Frankrike, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal,   Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Sverige.


B. Tillämplighet

Dessa Allmänna villkor gäller för (ansökan om och/eller användningen av ett Membercard inom ramen för) Hunkemöllers Membercard-program. Membercard-programmet finns i följande länder där Hunkemöllers butiker och webbshop är etablerade: Belgien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Spanien, Sverige, England, Finland, Italien, Kroatien, Portugal, Slovenien, Slovakien och Tjeckien.


C. Anskaffning och aktivering av Membercard

1. När Hunkemöller Member har köpt ett kort i Butiken och registrerat sig via kassan eller anmälningsformuläret får han/hon ett e-postmeddelande så att han/hon kan skapa en profil. I det efterföljande välkomstmeddelandet via e-post får Hunkemöller Member välkomstkupongerna digitalt. Om Hunkemöller Member registrerar sig i ett land där det endast finns en webbshop får Hunkemöller Member 10 % välkomstrabatt i webbshopen.  
2. Sedan 15 februari 2012 är det också möjligt i Nederländerna och Tyskland att få ett Membercard via APPEN. Detta Membercard via APPEN är gratis och digitalt. Membercard-numret står i APPEN angivet som QR-kod. Registrering för Membercard-programmet sker på samma sätt som för ett fysiskt kort. Sparat antal Passion Points kan också hittas i APPEN. APPEN innehåller en rabattkupong till kunden.  
3. Genom den under C.1 och C.2 nämnda registreringen tar Hunkemöller Member del av Membercard-programmet, för vilket de aktuella Allmänna villkoren gäller.  
4. Genom registreringen för Membercard tar Hunkemöller Member del av följande fördelar: exklusiva online-välkomstgåvor eller 10 % rabatt på online-kollektionen, beroende på registreringssätt, extra rabatt genom att spara Passion Points, särskilda inbjudningar till Memberevents, exklusiva e-postutskick med trender och speciella erbjudanden (om så önskas), personliga förslag och råd, alltid tillgång till ett personligt konto och möjligheten till deltagande i det under E och F beskrivna sparsystemet. Membercard består av en korthållare med 3 (tre) välkomstkuponger: fem euro (€ 5) rabatt på nästa inköp, 15 % rabatt på nattkläder och ett måttkort. Dessa kuponger är giltiga i 3 (tre) månader, från och med den tidpunkt då Membercard anskaffades.  
5. Deltagande i Membercard-programmet är endast möjligt om kunden har en giltig bostadsadress i Belgien, Danmark, Tyskland, England, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien eller Sverige. Membercard-programmet gäller endast i dessa länder.  


D. Användning

1. Efter registrering, genom att fylla i anmälningsformuläret nämnt i C.2., kan Hunkemöller Member använda sig att sitt Membercard.  
2. Membercard är strikt personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Membercard förblir Hunkemöllers egendom. Endast 1 (en) e-postadress per kort är möjlig.  


E. Sparsystem

1. Med ett giltigt, registrerat Membercard sparar Hunkemöller Member till Passion Points. Varje spenderad 0,9 kr är värd en Passion Point. Vid totalt 500 sparade Passion Points får Hunkemöller Member en rabatt på 45 kr.* För 500 Passion Points måste man ha spenderat 450 kr inom ett år. Dessa 450 kr behöver inte spenderas på en gång, det handlar om det totala beloppet av inköp inom ett år (från och med ikraftträdandet av Membercard). 
2. Alla inköp i butikerna räknas vid fastställandet av det totala belopp som spenderats (med undantag av Hunkemöller presentkort och vissa speciella erbjudanden (se G.1)). Det totala spenderade beloppet beräknas baserat på det belopp som betalats av Hunkemöller Member. 
3. Det totala spenderade beloppet kan uteslutande uppdateras vid uppvisande av ett giltigt Membercard. 
4. I det ögonblick då 500 Passion Points har uppnåtts omvandlas de automatiskt till en rabatt. Hunkemöller Member har rätt till en rabatt på 45 kr* och meddelas om detta via e-post och/eller via kassakvittot. Denna rabatt är giltig under 3 månader. 
5. Hunkemöller Member har efter datum för anskaffning av Membercard högst 1 år på sig att spendera 450 kr som beskrivs i artikel E2. Efter detta år förfaller
de upp till den tidpunkten registrerade spenderade beloppen under de 450 kr, eller tidigare vid avslutande av (deltagande i)
Membercard-programmet enligt I. eller J. 
6. Ett Passion Points saldo från 1 till 499 points kan lösas in mot olika kuponger i appen (lanseringsdatum: efter 20/3-2017). Kunden hittar dessa kuponger på Membercard sidan i appen. Ett exempel på en kupong är: 20% rabatt på en valfri vara. För att få tillgång till den kupongen kan kunden lösa in 200 Passion Points, kupongen kan kunden använda i butik eller i appen. Alla kuponger har olika utgångsdatum. Efter förbrukningen av en kupong kommer Passion Points automatiskt dras ifrån kundens innestående Passion Points saldo. Om kunden returnerar varan, kommer poängen inte sättas tillbaka till kundens konto. Det är inte möjligt att byta kuponger mot pengar. Kupongerna kan inte användas i kombination med andra kuponger, erbjudanden och/eller erbjudanden, och gäller endast i Hunkemöllers app samt butik. Kupongen kan endast användas en gång, och är aktiv i endast 15 minuter. Efter den perioden måste kupongen köpa igen genom att lösa in Passion Points igen. Kunden kommer då få en ny online kod eller en ny QR kod att använda i butik. Hunkemöller reserverar sig rätten att ändra villkoren för alla kuponger.
7. Kunder kan få 100 Passion Points vid full registrering. Kunden behöver fylla i följande, obligatoriska fält för att få sina points: förnamn, efternamn, mailadress, land, Membercard nummer (vid behov), födelsedatum, kön, bh storlek, trosstorlek, 1 Sexy Shape och 1 Favourite Fit. Vid ej fullständiga registreringar kan kunden alltid återvända, göra en full registrering och få 100 Passion Points. Registreringen kan göras via hemsidan, appen eller i butik.
8. Passion Points kan också sparas på annat sätt än inköp i butiker eller online. I så fall belönar Membercard-programmet Hunkemöller Member med gratis extra Passion Points. Om Hunkemöller Member deltar i Hunkemöller Facebook, webbshopen eller via e-post. Belöningen är 10 eller 20 Passion Points. För sparandet av dessa extra gratis poäng gäller ett maximalt antal av 100 Passion Points per månad.
9. Ett antal gånger per år delar Hunkemöller ut extra Passion Points för särskilda för detta ändamål utvalda varor, tillfällen och situationer. Endast Hunkemöller kan avgöra vad dessa är och anger detta tydligt genom att använda Passion Points-loggan och ange att extra Passion Points kan förvärvas. Vid retur eller byte av varor som köpts med Passion Points uppdateras motsvarande Passion Points för Hunkemöller Member på Membercard. En retur eller ett byte kan endast genomföras enligt gällande regler i beträffande butik och vid uppvisande av kassakvittot. 

*Värdet i Danmark & Sverige: 450 Passion Points (450 kr) = 45 kr rabatt. Värdet i resterande Europa är:  500 Passion Points =  €5 rabatt.


F. Lösa in sparad rabatt

1. Med ett giltigt och registrerat Membercard kan rabatten endast lösas in i alla butiker. 
2. De spenderade beloppen (sparöversikt) och rabatten för Hunkemöller Member kan Hunkemöller Member hitta på www.hunkemoller.se . Det är också möjligt att be att få se rabatten och de spenderade beloppen i butikerna och via APPEN.
3. Rabatten som Hunkemöller Member sparat ihop kan inte betalas ut kontant. Rabatten som Hunkemöller Member kan använda kan följaktligen aldrig vara större än inköpspriset för produkten som rabatten används för. 
4. Sparad rabatt kan inte användas för inköp av presentkort som Hunkemöller Lingeriecard. Representations- och fraktkostnader kan inte betalas med sparad rabatt. Eftersom proteser och protes-BH:ar inte ingår i Hunkemöllers standardkollektion räknas dessa inköp inte med i sparsaldot på Membercard.  


G. Speciella erbjudanden & Wheel of Passion (kallas hädanefter ‘kampanjen’) 

1.  En registrerad Hunkemöller Member kan utnyttja speciella erbjudanden från Hunkemöller. Dessa erbjudanden sammanställs av Hunkemöller. Sådana erbjudanden gäller endast under kampanjperioden och så länge lagret räcker.
2.  Denna ‘Kampanj’ organiseras av Hunkemöller International B.V. Den är endast för Member av My Hunkemöller med den senaste versionen av Hunkemöller appen (lanseringsdatum: efter 20/3-2017).
3.  För att vinna en av priserna måste deltagaren vara en registrerad Member av My Hunkemöller.
4.  Funktionen i appen kommer inte alltid vara tillgänglig, och kommer aktiveras och avaktiveras inom vissa kampanjer under 2017. Members kan tillgå Passions hjulet  genom att öppna appen, klicka på ”mer” och sedan klicka på ”Passions hjulet”.
5.  Medlemmen kan delta i kampanjen genom att snurra hjulet. Därefter kommer ett meddelande dyka upp automatiskt  som meddelar om kunden har
vunnit ett pris eller ej.
6.  Kunden kan endast snurra Wheel of Passion under kampanjperioden, och max 1 gång om dagen (24h). Prispotten med alla priser  arrangeras i förväg och en vinstchans kommer att kalkyleras för varje individuell spelare.
Hunkemöller reserverar sig rätten att utan förvarning ändra detta. När prispotten är tom kommer Hunkemöller besluta om en ny prispott ska arrangeras, eller om funktion att kunna snurra Wheel of Passion ska avaktiveras.
7. 
Det kommer finnas tre typer priser att kunna vinna. Priserna kan skilja sig mellan länder och språk. Totalt kommer det finnas 70.203 priser som kan vinnas
inom denna kampanj igenom all de deltagande länderna: Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Danmark, Österrike och Sverige.
Varje kund som deltar har samma vinstchans på 10%.
8.  Priserna i den aktuella kampanjen är:
Passion Points: När kunden deltar i kampanjen har hen en chans att vinna 3.333, 333 eller 13 Passion Points. De poängen kommer att sättas i på hens Membercard inom ett dygn. Passion Points gäller i 12 månader. När en kund har sparat in 500 Passion Points kommer de att automatiskt omvandlas till en shoppingrabatt på 45kr inom ett dygn. Shoppingrabatten gäller i 3 månader från dagen de har omvandlats från Passion Points till shoppingrabatt.  Alla Passion Points mellan 1-499 kan användas i appen för diverse belöningar, beroende på tillgängligheten samt hur många Passion Points som krävs för att ”köpa” belöningen.
Fysiska priser: När en kund deltar i kampanjen har hen en chans att vinna ett fysiskt pris: ett presentkort värt 750:-, ett presentkort värt 450:-, ett presentkort värt 200:-. När en kund vinner detta pris skickas ett automatiskt meddelande till kundens app inbox. Där kommer kunden ombes att dela sina kontaktuppgifter med
Hunkemöller så att priset kan skickas. Vinnaren har 5 arbetsdagar på sig att svara på meddelandet, efter det förlorar hen rätten till sitt pris.
9.    Hunkemöller kommer att använda kontakt informationen  deltagarna har uppgett i förbindelse med ‘Kampanjen’, endast i syfte för att kommunikation i samband med ’Kampanjen’. Kontakt informationen kommer att sparas tillfälligt för det syftet, för att sedan raderas.
10.  Medlemmen måste vara 18 år eller äldre.
11.  Hunkemöller förbehåller sig rättigheterna att ändra, lägga till eller avsluta ‘Kampanjen’ och dess Villkor när som helst, på de sätt de finner passande, utan förvarning.
12.  Hunkemöller kan ej hållas ansvariga, på något sätt, för förluster, förseningar eller tekniska problem orsakade av internetleverantörer eller andra deltagande partier.
13.  Genom att delta i ‘Kampanjen’ går deltagarna med på villkoren, och de beslut Hunkemöller kan behöva ta för att garantera ett rättvis resultat av ’ Kampanjen’.
14.  Klagomål gällande ‘Kampanjen’ måste skickas skriftligt till Hunkemöller, Attn: Marketing Department, P. O. Box 386, 1200 AJ Hilversum, Nederländerna. Hunkemöller kommer att svara skriftligen eller via telefon inom 3 veckor efter mottaget klagomål.
15.  Tävlingen går under holländsk lag. I Nederländerna går tävlingen under Dutch Advertising Code (Nederlandse Reclamecode) och Code of Conduct for Promotional Games of Chance (Gedragscode voor promotionele kansspelen.
16.  Genom att delta går deltagaren med på de angivna villkoren. 

Upprättad av Hunkemöller International B.V. in Hilversum, Nederländerna, Mars 2017.


H. Ändringar

1.  Hunkemöller förbehåller sig rätten att när som helst och under vilka omständigheter som helst ta tillbaka eller ändra de under G.1 angivna erbjudandena eller
erbjuda nya erbjudanden.  
2.  Hunkemöller förbehåller sig även rätten att införa ändringar i rabatten som tilldelas Hunkemöller Member per spenderade femtio euro (€50).  
3.  Hunkemöller Members informeras i förväg via e-post, eller på webbplatsen www.hunkemoller.se, om ändringar.  
4.  Om en Hunkemöller Member inom ramen för Membercard-programmet vill ändra, komplettera eller ta bort de uppgifter som finns hos Hunkemöller kan han/hon meddela det via sitt konto på www.hunkemoller.se. Om en Hunkemöller Member tar bort alla personuppgifter är det inte möjligt att lösa in rabatten.  


I. Avsluta deltagande

1.  En Hunkemöller Member kan när som helst avsluta sitt deltagande i Membercard-programmet.  
2.  För att avsluta sitt deltagande i Membercard-programmet måste Hunkemöller Member gå till www.hunkemoller.se och sidan ”avregistrera”.  
3.  Efter avslutandet är Membercard inte längre giltigt. En eventuellt sparad rabatt måste Hunkemöller Member använda som rabatt på produkter innan avslutandet.
Efter avslutandet kan ingen mer rabatt sparas eller lösas in med detta Membercard.  
4.  Hunkemöller har rätt att, oaktat alla företagets rättigheter, i fall av bedrägeri, tillhandahållande av ofullständig eller felaktig information, vid agerande i strid mot de aktuella Allmänna villkoren, vid missbruk av rättigheter som Hunkemöller Member eller vid någon annan typ av agerande som orsakar skada på Hunkemöller och/eller företagets Butiker, återkalla Membercard med omedelbar verkan och annullera den sparade rabatten.  


J. Avsluta program

1.  Hunkemöller förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Membercard-programmet. Hunkemöller Member ska informeras om avslutandet senast 3 (tre) månader i förväg. Fram till datumet för avslutande kan Hunkemöller Member spara rabatt och lösa in den redan sparade rabatten. Efter avslutandet kan enligt denna artikel ingen mer rabatt sparas eller lösas in med detta Membercard.


K. Förlust, stöld eller defekt Membercard

1.  I händelse av förlust, stöld eller om Membercard inte fungerar som det ska, ska Hunkemöller Member informera Hunkemöller om detta så snabbt som möjligt, varefter Membercard blockeras och Hunkemöller så snabbt som möjligt skickar honom/henne ett nytt Membercard kostnadsfritt. För ett nytt Membercard ringer du följande nummer: +31 (0) 35 6465412 (kundtjänst i Hilversum) eller också kan du besöka en Hunkemöller-butik. Rabatten från det gamla Membercard överförs till det nya Membercard.  
2.  Fram till den tidpunkt då du får ditt nya Membercard kan du fortsätta spara rabatt genom att uppge postnummer och adress vid inköp av beträffande produkt(er). Rabatten förs in på det nya Membercard.  


L. Sekretess

1.  Inom ramen för Membercard-programmet bearbetas de (person)uppgifter som Hunkemöller Member har fyllt i på registreringsskärmen. Denna bearbetning äger rum för att korrekt kunna hantera (ändringar i) ansökan eller frågor om Membercard. Dessutom används personuppgifterna till att informera Hunkemöller Members, om de har angivit detta, om erbjudanden, produkter och kampanjer från Hunkemöller och/eller (ett av) Hunkemöllers närstående företag. Om Hunkemöller Member ändå inte vill ha denna information kan han/hon meddela detta via sitt konto på www.hunkemoller.se. Slutligen sparas inköpsuppgifterna för Hunkemöller Members. Dessa uppgifter används för att göra analyser genom att koppla försäljnings-/inköpsuppgifter till kunduppgifter. Det gör det möjligt för Hunkemöller att optimera kollektionerna och erbjudandena så att de är bättre avstämda mot Hunkemöller Members önskemål.
2.  Den under 1. avsedda registreringen av personuppgifter är anmäld hos den nederländska dataskyddsmyndigheten College Bescherming Persoonsgegevens.
En kopia av anmälningsformuläret finns tillgänglig hos Hunkemöller för granskning. Från detta personuppgiftsregister kommer inga uppgifter att tillhandhållas till
tredje part såvida det inte är tillåtet enligt personuppgiftslagen, står angivet i anmälningsformuläret eller är nödvändigt inom ramen för utgivande, användning och/eller avräkning av Membercard.
3.   Hunkemöller Member har rätt att granska sina uppgifter och även rätten att begära ändring av sina uppgifter eller att de tas bort. En sådan begäran lämnar du in till: Hunkemöller Int., Membercard Klantenservice, Antwoordnummer 1085, 1200 WB Hilversum, Nederländerna.
4.  Se även vår Integritetspolicy

 

Land (SE)         Servicenummer

Österrike                0800-102306
Belgien                  0800-39038
Kroatien                 8009602
Tjeckien                 800701587
Danmark                80251286
Finland                   0800-177711
Frankrike                0800-940607
Italien                     0800-123568
Luxemburg             8002 6454
Nederländerna       088-2255888
Polen                      8001124513
Portugal                  800787778
Slovenien                80080324
Spanien                  900 828982
Sverige                   020 796151
Storbritannien         0800-3680351 

 

M. Ansvar

1.  Hunkemöller är inte ansvarigt för obehörig användning – av Hunkemöller Member eller tredje part – av Membercard, eller för rabatt som löses in på bedrägligt sätt.


N. Övriga bestämmelser 

1.  Hunkemöller förbehåller sig rätten att ändra de aktuella Allmänna villkoren. På datum för ikraftträdande av de
    ändrade villkoren blir befintliga och alla föregående Allmänna villkor ogiltiga.
2.  Nederländsk lagstiftning gäller för dessa Allmänna villkor och Membercard-programmet.
3.  Eventuella tvister kan uteslutande lämnas in till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

 

Versie 30.03. 2017